paverti

paverti
pavérti, pàveria, pavė́rė tr. Š, NdŽ; Sut 1. įbesti, pasmeigti: Šakes pàveria ir ištraukia iš pečiaus [keptuvę] Kpč. Man traukė dantis, tai kap pavė́rė iš vienos pusės, pavėrė iš kitos pusės Kb.prk. pakišti: Susibarė su Ona, tai špigą pavė́rė Rdm. Nosį niežti, špygą kas pavers (juok.) Lt. Reikė pavért špigas po nosia Lp. 2. perdurti. | prk.: Tojyg tad yra anoji gražyji žvaiždė, … kurios šviesumas ir dangus, ir žemę, ir pragarą paveria DP400. 3. Pns perdūrus pasmeigti: O žmonėms ką anie darė: kur mažus vaikelius, ant iečių pavėrę nešė LTsIV655. Šiaudus kai kabinau, pelė papuolo pavert in šakių Skdt. Kad tik pakliūtum, briedis tuoj paver̃t ragais Ktk. Karvė ragu paverdavo pasipainiojusį ėriuką . | refl.: Vaikinas … ant ekėčių virbalo arba stipino pasivėręs BsMtII195(Mšk). 4. užsmeigiant pamauti: Toks ilgas siūlas, visu pirmu pavė́rė piršlys dvidešimti penkius [rublius] Trk. Blizginėti žuvis su pavertu guziku Šts. | refl. tr.: Pasivėręs ant karklo porą žuvyčių pareina tėvas P.Cvir.užmaunant pripildyti: Teip pavertą siūlą su lapais reik pririšti pri antros kartės S.Dauk. 5. paskersti: Šiandien noriu meitėlį pavért Kvr. 6. S.Dauk perkišant pakabinti, prikabinti: Kaukoles žalčių ir krames gyvačių praurbinusys ir ant siūlo pavėrusys nešiojo ant kaklais savo M.Valanč. Dvejuos an pagalio pavė́rę nešėm žalktį [negyvą] Ob. O užys pautus dėjo: pavérta pavérta visa už tokių siūlaičių LKKXXIX184(Lz). Ant krūtinės jam kabojo švilpukas, pavertas virvele A.Rūt. Spragilgalvė paverta y[ra] an grįžte Šts. Iš skersgatvio išbėgo du žmonės, nešdami ant lazdos pavėrę didelį ryšulį A.Vien. | refl. tr.: Pasvė́rėm čemadoną in lazdos – lengviau nešt Ktk. Būdavo, nesuvalgai kiaušinelio, neši pasvė́rus turgun Dglš. An diržo pasivérsas tokį odinį su vandiniu ir į tą įsidėsas tą pustyklę Grdm.sumaustyti, sukabinti: Barankos pavertos ant virvutės . 7. kurį laiką verti, mauti: Veriu karoliukus, še ir tu pavérk Lnkv. 8. įkišti, įverti: Pina vyžas ir padaro ausis apivarom pavért Pv.paruošti austi, įverti apmatų siūlus: Negerai paverta, vienoj nyty du siūlai, ė kitoj nė vieno Ml. 9. dideliais dygsniais persiūti, suraukti, sukabinti: Pavermu pavérk sejoną J. Paveramoji siūlė dera visam kam, tik reik siūlų daugiau Šts. Tam kartuo pavė́riau vaikuo kelnaites, kokios būs, tokios Krt. Pavė́riau anai marškinaičius i sijonaitį, toks ten i pasiuvimas End. | Siūlu pàveria pàveria drūtu [palaidinukes], nebuvo tų gumelių Dg. 10. NdŽ darant duris prispausti, užgauti.
◊ kaĩp pavérta Š, NdŽ labai aiškiai: Būdavo lig vieškeliui matau kaĩp pavérta Ds. Aplink regis kàp pavérta Dglš. Ot ramioj vietoj gyvenat, viskas matos kaĩp pavérta Lel. Iš senybės visa atamenu kaĩp pavérta Svn. Žino visa ką kai pavérta Klt. Būdavo girdis kaĩp pavérta, o dabar tyku tykiausia Trgn. Pas mum tai kaĩp pavérta girdėjos Slm. | Stovi kai pavérta, gražiai išmegzta Klt.
\ verti; apverti; atverti; įverti; paįverti; išverti; nuverti; paverti; perverti; praverti; priverti; razsiverti; suverti; užverti; paužverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pavertimas — paverti̇̀mas dkt. Vienų̃ mẽdžiagų paverti̇̀mas kitomi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pavertimas — pavertìmas sm. (2) KII279, KŽ; Rtr → paversti: 1. NdŽ. | refl. NdŽ. 2. NdŽ. 3. NdŽ. ║ NdŽ. 4. → paversti 8. ║ Kas čia tavo buvo per pavertìmas, kad, žiūrėk, jau vėl avys dobiluos Brt. 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavertinis — pavertìnis, ė adj. (2), pavertinỹs, ė̃ (34b) Šts retais dygsniais, pavermu susiūtas, pavertas: Suversi suversi, kaip surigavosi, i būs pavertìnė siūlė Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paversti — paver̃sti, paver̃čia (pàverčia), pàvertė 1. tr. H, MŽ, K, M, LL112, L, ŠT299, DŽ, NdŽ, KŽ pargriauti, paguldyti, parblokšti iš vertikalios padėties ant šono, ant žemės: Tik paskutinę akimirką sustojau, paverčiau ant šono dviratį, nuplėšiau prie …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmastyti — tr. 1. apraizgyti, apipainioti: Apmastė (apraitė) gyvates aplei kaklą – tintalai, tintalai Ggr. 2. BŽ303 apsiūlėti, apmėtyti: Apmastyk su siūlu, kad nerykštum audimas, t. y. apdaigstyk, apmesk J. 3. Jž apsiūti drabužio pakraštį mastele; paverti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apverti — apverti, àpveria (apìveria), apvėrė tr. Š, KŽ; Ak 1. veriant, kišant apsukui apvarstyti kuo: Žmonės moka pasiūt tą šepetį [linams], sudeda, kotą padirba, apìveria virvelėm Kp. Apìveria apìveria, aũklėm apveržia tą riešą, tuos autus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atverti — atverti, àtveria, atvėrė tr. Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q48, SD1117, SD235, H, H157, R, R127,271, MŽ, MŽ166,363, Sut, D.Pošk, S.Dauk, RtŽ, M, L, LL216 1. atidaryti ką, padaryti atvirą, neužsklęstą: Vartus atverti KII227. Atverta anga ikigal B, N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išverti — išverti, ìšveria, išvėrė tr. Š, Rtr, LVI828, NdŽ, KŽ 1. išdurti: Išvėrė akį vaikui Rš. Neskilok su kačergom, da akis katram išversi Ktk. | refl. tr.: Visą poakį išsivėrė – nematė žibintuvo Kpč. Obelų šakos nenupjaustytos, gali eidamas akis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuverti — nuverti, nùveria, nuvėrė tr. Rtr, NdŽ 1. perverti, perskrosti: Aš kai bėgau, in šaką nuvėriau ir razplėšiau visą kaktą Aps. Širdį jam taip suskaudėjo, kad net susiraukė senis, lyg iešmu jį kas nuvėrė NdŽ. To tik ir lauk, kad nakčia tave už kaklo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraukti — Rtr, NdŽ, KŽ; SD1133, Lex100, R87, MŽ115, M, L, LL149,151 1. tr. SD1127 traukiant pakišti, pabrukti po kuo: [Arklys] jam an kupros kaip šoko, jį po apačia patraukė, tą žmogų būt sumynęs Snt. | Ėjo pagal gelžkelį, vėjas po traukiniu i patraukė Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”